ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา
     โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์ทอง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เว๊บไซต์ http//www.msk.ac.th  ระยะทาง ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประมาณ 10 กิโลเมตร เส้นทางคมนาคมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นถนนทางหลวงแผ่นดินสายกาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด จุดแยกที่วัดดงสวางใต้ แล้วเลี้ยวซ้ายผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ถึงที่ตั้งโรงเรียนระยะทาง 1 กิโลเมตร สภาพการคมนาคมสะดวกตลอดปี เป็นพื้นที่ราบ

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
     โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ ตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2465 โดยแยกออกมาจากโรงเรียนประชาบาล 2 ตำบลหลุบ (โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์) ในปัจจุบัน มีชื่อในครั้งแรกว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลหลุบ 3 (โรงเรียนบ้านโหมน) จัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และลดชั้นเรียนลงเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแผนการศึกษาชาติและหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ.2522 และต่อมาโรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ได้รับอนุมัติเปิดชั้นเด็กเล็ก 1 ห้องเรียน เมื่อ พ.ศ.2535 ขยายเป็น 2 ห้องเรียน เมื่อ พ.ศ.2536 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1  จำนวน 1 ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2537 ปัจจุบันปรับเปลี่ยนชื่อเป็นระดับก่อนประถมศึกษาเป็นชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2 ตามลำดับ  ปีการศึกษา  2540 ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ปัจจุบันจัดการศึกษา 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 24.73 KB