กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววาสนา สุภาษี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพิมพ์วรีย์ คำรัศมี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางวรรณรัตน์ เครือแวงมน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ