ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกมุน เวียงเพิ่ม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2473-2479
ชื่อ-นามสกุล : นายเกิ่ง ปัญญามี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2480-2451
ชื่อ-นามสกุล : นายทองพูน ทองสาร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2482-2482
ชื่อ-นามสกุล : นายเอี่ยม ฆารพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2483-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า วรวิทย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2487-2487
ชื่อ-นามสกุล : นายเอี่ยม ฆารพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2488-2511
ชื่อ-นามสกุล : นายคำเพชร ลาภบุญเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2512-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายประเวทย์ สหัสทัศน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2521-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายประดับ สารชัย
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2536-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายชำนิ บุญศรไชย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2543-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครพงษ์ ภูจริต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ.2552-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีชัย ประสีระตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน