วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
   
โรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ชุมชนพร้อมนำพัฒนา จัดการศึกษามุ่งสู่เกณฑ์มาตรฐาน

ปรัชญา
    
การศึกษา พาชีวิต สัมฤทธิ์ผล