หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปัจจุบันจัดการศึกษา 3 ระดับ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น