คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวกฤติญา จำปาศรี
ครู คศ.1

นางทัศนียา ฉายจรุง
ครู คศ.1