พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณธรรม  จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. พัฒนาระบบบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศให้ทันสมัย
4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัย สุขภาพจิตและสุขนิสัยที่ดี
6. พัฒนาระบบบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศให้ มีประสิทธิภาพ
7. ระดมทรัพยากรในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา
8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
9. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย  
10. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สวยงาม น่าอยู่ 

เป้าหมาย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
3. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. ระบบบริหาร  เทคโนโลยี สารสนเทศมีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้โดยความร่วมมือของชุมชน
6. มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
7. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย
8. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายในสวยงามและน่าอยู่