คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเจษฎา เสนสนาม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุกัญญา สุกุฎี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชชดา วาฤทธิ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : นายกายสิทธิ์ วัฒจันยา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุนิตา สุกุฎี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุจิตรา ประสาเขา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมิลธิดา ปรีวิชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธีรภัทร อุตมะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปฏิภาน ปรีการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรวุฒิ ภูผาลัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายสรศักดิ์ ศิริเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุรศักดิ์ ธารวิจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิชุดา อุสาหะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยะธิดา วิระยะไชย
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2