กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอนงค์ ถิตย์กุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6