กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวศิรอินทร์ วิเชียรไชย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสมประสงค์ สังสี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3