สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
     ดอกบัว/หนังสือ/แสงสว่าง
    หมายถึง ความดี ความรู้ ความเจริญรุ่งเรือง