ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น เพศ รวม
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่  2
อนุบาลปีที่  3
9
5
7
6
16
11
รวม อนุบาล 14 13 27
ประถมศึกษาปีที่  1
ประถมศึกษาปีที่  2
ประถมศึกษาปีที่  3
ประถมศึกษาปีที่  4
ประถมศึกษาปีที่  5
ประถมศึกษาปีที่  6
7
4
8
8
11
8
9
2
12
4
4
13
16
6
20
12
15
21
รวม ประถมศึกษา 46 44 90
มัธยมศึกษาปีที่  1
มัธยมศึกษาปีที่  2
มัธยมศึกษาปีที่  3
3
10
13
6
4
3
9
14
16
รวม มัธยมศึกษา 26 13 39
รวมทั้งหมด 86 70 156

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562