กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายลายู อัมพวา
ลูกจ้างชั่วคราว