กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางยุพวรรณ สุ่มมาตย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสุวาลี ติวทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวเจนจิรา คุณศักดิ์
ครูอัตราจ้าง